Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A webhely használata előtt kérjük olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi anyag Ön általi használatát.

Általános bevezetés

Jelen weboldalt (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi weboldalt ide nem értve) a Patikaplus Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 84., cégjegyzékszám: 07-09-025993) kezeli (továbbiakban:”PatikaPlus”).

A Felhasználók a jelen weboldalt saját felelősségükre használják. A weboldal látogatásával a Felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket, amelyeket a PatikaPlus bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.

Jelen weboldal kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült, így a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

A szolgáltatás során Felhasználónak minősül a weboldal látogatója (a továbbiakban Felhasználó), illetőleg mindenki, aki annak bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Weblap szolgáltatása bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozat feltételeit.

Szellemi tulajdonjogok

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a weboldalon szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, video, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, a PatikaPlus vagy annak kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a weboldalra. A weboldalon szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések, kimutatások és egyéb információs anyagok, a weboldalon elhelyezett anyagok - beleértve a védjegyeket és a domain neveket - szerzői jogi védelem alatt állnak és azokat a PatikaPlus birtokolja, vagy használatukra jogosult.

A weboldal tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag a PatikaPlus előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül Önnek tilos:

kereskedelmi célokra használni a weboldalt, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és

módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba vagy harmadik fél webhelyébe).

Felhívjuk a figyelmét, hogy a PatikaPlus a fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A PatikaPlus minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Tartalom

A jelen weboldal tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze, amellyel összefüggésben a PatikaPlus minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a www.patikaplus.hu weboldalán közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában.

Ennek ellenére, a PatikaPlus sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

A PatikaPlus bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal a kitétellel, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen weboldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a weboldalon megtalálható más dokumentum, a Jogi Nyilatkozat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra nézve.

A weboldal szolgáltatásainak része a más webes tartalmakban közzétett hírek, információk ismeretek közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a biztosítása. Ennek megfelelően a weboldal által nyújtott szolgáltatás, illetve a weboldal működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A PatikaPlus, mint szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató a hivatkozott törvény rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Felelősség

A PatikaPlus nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért, a weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A PatikaPlus nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A PatikaPlus nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért sem, amelyek a weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A weboldal szolgáltatásának igénybe vétele során a Felhasználó tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság weboldallal szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, weboldal által megkövetelt intézkedést megtenni ezeknek való megfelelés érdekében. Felhasználó köteles weboldalnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami weboldalt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Adatvédelem

A PatikaPlus bármely, a weboldal használata, a regisztráció során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

A PatikaPlus tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a PatikaPlus-hoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a PatikaPlus - a weboldal jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A PatikaPlus a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a megjelölt célra használja fel, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a PatikaPlus weboldaláról más vállalkozások weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az ott rögzített személyes adatainak biztonságáért a PatikaPlus nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető vállalkozás adatvédelmi politikájáról.

A PatikaPlus - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a PatikaPlus-szal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Weboldal elérhetősége

Felhasználó tudomásul veszi, hogy technikailag nem lehetséges, hogy a weboldal folyamatosan hibátlanul működjön, amelynek eredményeként a hibák a weboldal ideiglenes elérhetetlenségét eredményezhetik, ezért a PatikaPlus nem vonható felelősségre.

A weboldal működését a PatikaPlus hatáskörén kívülálló körülmények is károsan befolyásolhatják, ilyenek lehetnek, a Felhasználó illetve más rendszerek és hálózatok közötti átviteli és telekommunikációs linkek.

A PatikaPlus ideiglenesen módosíthatja, illetve megszakíthatja a weboldal vagy annak egyes részei elérhetőségét, hogy karbantartást végezzen és/vagy módosítsa weboldalt.

A PatikaPlus nem felelős a weboldal elérhetőségének módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért.

A weboldalhoz hivatkozással kapcsolódó webhelyek

A weboldal tartalmazhat olyan, más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek weboldalunk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak.

Mivel a PatikaPlus-nak nincs ellenőrzési lehetősége és nem hitelesítheti a weboldalához kapcsolódó linkeket és mivel a PatikaPlus nem vizsgálta felül bármelyik, illetve az összes oldalt, amelyekhez a weboldal linkeken keresztül kapcsolódik, a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a PatikaPlus nem felelős a saját weboldalán kívüli webhelyekért, vagy bármely egyéb helyért, amely a weboldalhoz linkeken keresztül kapcsolódik. A Felhasználó saját felelősségére és a PatikaPlus engedélye nélkül kapcsolódik a weboldalon keresztül az egyéb webhelyekhez. Ezen oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető vállalkozás adatvédelmi politikájáról.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne weboldalunkkal kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: Patikaplus Kft. (8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 84. vagy iroda@patikaplus.hu).

Egyéb rendelkezések

A weboldal által nyújtott szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a weboldal jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Jogi Nyilatkozat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Jogi Nyilatkozat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen veszi igénybe a szolgáltatást, a PatikaPlus jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

A Felhasználó felelőssége a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztráció megszűnését követően is fennáll.

Fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Felhasználó általi használatára a Magyar Köztársaság jogrendje vonatkozik.

Székesfehérvár, 2017. január 25.